Blootstelling tijdens de zwangerschap aan hormoonverstorende chemicaliën kan het IQ bij het nageslacht verlagen

Gebromeerde difenylethers (PBDEs) en organofosfaat pesticiden (OPs) zijn twee voorbeelden van hormoonverstorende chemicaliën (‘Endocrine Disrupting Chemicals’ - EDCs), die worden geassocieerd met negatieve effecten op de hersenontwikkeling bij kinderen. In deze studie is de socio-economische impact voor de Nederlandse samenleving berekend in verband met het mogelijk dalen van de IQ door blootstelling aan PBDEs en OPs tijdens de zwangerschap. Studies met kinderen in de Verenigde Staten hebben een rekenkundige relatie vastgesteld voor de verlaging van de IQ en de mate van blootstelling aan PBDEs en OPs tijdens de zwangerschap. Deze relaties zijn toegepast op de gegevens van blootstellingswaarden in zwangere Nederlandse vrouwen in de periode 2000 -2006. De Nederlandse blootstellingswaarden voor PBDEs waren gemiddeld een ordegrootte lager dan die in de Verenigde Staten. Op grond van onze berekeningen kan toch verwacht worden dat in de hoogst blootgestelde 5% van de pasgeborenen in Nederland eveneens een verlaging van de IQ met 1.0 punt (95% betrouwbaarheidsinterval (B.I.): 0.02 – 1.9) is opgetreden. Omdat deze PBDEs persistent zijn in het milieu en de mens is de verwachting dat deze stoffen nog steeds negatieve invloed op de hersenontwikkeling in Nederland kunnen hebben bij een deel van de kinderen. De Nederlandse blootstellingwaarden voor OPs, zijn juist 3 tot 5 maal hoger dan de gemiddelde waarden in de Verenigde Staten. Toepassing van de Nederlandse waarden op de Amerikaanse blootstellings-respons relatie gaf aan dat een IQ daling van 5.1 punten (95% B.I. 2.0 – 8.1) voor kinderen in de 5% hoogst blootgestelde groep mogelijk is. IQ verlies is ook berekend voor enkele lager blootgestelde groepen, namelijk die tussen het 50e en 75e percentiel (1.7 IQ punten verlies; 95% B.I. 0.7 – 2.7) en 75e en 95e percentiel (3.1 IQ punten verlies; 95% B.I. 1.2 – 5.0).

Franse topkok verklaart de oorlog aan de Hollandse tomaat

De Franse topkok Alain Passard, heeft „de oorlog verklaard” aan onnatuurlijk voedsel, zo vertelde hij zaterdag in een interview met NRC DeLUXE. Hij heeft het over groenten die grondloos worden geteeld in kassen, en groenten die het hele jaar door verkrijgbaar zijn, zoals bijvoorbeeld tomaten. Passard zegt dat die „rampzalig voor de gezondheid” zijn. Hij heeft het over „pesticiden, insecticiden en chemicaliën” als boosdoeners, en redeneert: „Een tomaat in een tuin groeit vijf à zes maanden, terwijl hij in de kas al na vijftig dagen geplukt wordt. Dat kan niet goed zijn.” Alle tomaten die in Nederland worden gekweekt komen uit een kas, meldt GroentenFruit Huis, de belangenorganisatie van de Nederlandse groente- en fruitsector. Vorig jaar werd er in Nederland 900 miljoen kilo tomaten geproduceerd (waarvan 90 procent bestemd voor export) op 1.780 hectaren.

Ongeveer 3 procent van alle groente en fruit in Nederlandse winkels is ongeschikt voor consumptie

Ongeveer 3 procent van alle groente en fruit in Nederlandse winkels, voldoet niet aan de wettelijke eisen op het gebied van bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit een woensdag verschenen onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA controleerde tussen juli 2013 en juni van dit jaar 8400 partijen groenten en fruit. De meeste overschrijdingen worden gevonden op producten van buiten de Europese Unie, zoals Zuidoost-Azië, Dominicaanse Republiek, Suriname, Colombia en Egypte. Greenpeace stelt ook dat er nog steeds te veel pesticiden in Nederland worden gespoten, ten koste van de bijen en de waterkwaliteit. "Het gebruik van pesticiden is met 11 kg per hectare in Nederland het hoogste van Europa", aldus de milieuclub.

Hoge concentraties van chloorpyrifos in het water in de Pijnbeek in het Vlaams-Brabantse Bekkevoort

Een intensieve controle van het water in de Pijnbeek in Bekkevoort dit voorjaar heeft concentraties van verschillende gewasbeschermingsmiddelen doen opmerken die de wettelijke norm sterk overschrijden. Op een gedeelte waarlangs veel fruitboomgaarden liggen, werd onder meer het voor fruittelers verboden product Chloorpyrifos-Ethyl aangetroffen, zo blijkt uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet jaarlijks op 125 plaatsen of er in het water pesticiden aanwezig zijn. In 2014 voerde de VMM nog voor het eerst metingen uit om een algemeen beeld te krijgen van de aanwezigheid van neonicotinoïden in de Vlaamse waterlopen. Op sommige plaatsen stelt de VMM overschrijdingen vast, zoals het geval is in de Pijnbeek, in het Vlaams-Brabantse Bekkevoort. In de bovenloop van de Pijnbeek vond de VMM een sterke instroom van drie pesticiden: Oxadiazon, Diflufenican en Cyprodinil. De concentraties overschrijden de normen, maar dalen verder stroomafwaarts door verdunning. Oxadiazon en Diflufenican worden in heel Vlaanderen regelmatig gebruikt voor meerdere toepassingen. Cyprodinil wordt specifiek gebruikt door fruittelers. Langsheen de benedenloop van de Pijnbeek grenzen vooral fruitboomgaarden, waar een sterke instroom gemeten van het pesticide Chloorpyrifos-Ethyl – verboden in de fruitteelt. Op meetpunt zes lag de concentratie op 1.035 ng/l, terwijl de norm op 100 ng/l ligt. Blootstelling aan chloorpyrifos tijdens de zwangerschap wordt door Amerikaans onderzoek in verband gebracht met het ontstaan van neurologische afwijkingen in het ongeboren kind.

De afzet van biologisch varkensvlees is het afgelopen jaar sterk gegroeid

Leverancier De Groene Weg in Groenlo ziet het aantal varkens dit jaar toenemen tot boven de 80.000. Daarmee is de vraag naar biologisch varkensvlees groter dan ooit. Biologisch vlees staat ook tijdens de Kerstdagen bij veel consumenten op het menu. De Groene Weg verwerkt dieren die afkomstig zijn van biologische boerderijen waar ze meer ruimte tot hun beschikking hebben. Deze veehouders passen de meest diervriendelijke vorm van veeteelt toe. Biologische boeren gebruiken nagenoeg geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daardoor is de biologische landbouw minder belastend voor het milieu. De boeren hebben geen mestoverschot, maar gebruiken de mest op eigen grond voor de productie van voer of verkopen mest aan collega-boeren. Veel biologische boeren werken namelijk samen met biologische akkerbouwers.

Het aantal bijen in Amerikaanse landbouwgebieden is in de afgelopen jaren flink afgenomen

De bijenpopulatie slonk in belangrijke landbouwregio's zoals Californië, de Great Plains en rondom de rivier de Mississippi met 23 procent in de periode tussen 2008 en 2013. Deze afname van het aantal bijen kan op termijn gevolgen hebben voor Amerikaanse voedselproductie, omdat veel gewassen afhankelijk zijn van bestuiving door de insecten. Dat melden onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

De insecten sterven geruisloos uit. De gevolgen zijn rampzalig

Voor verscheidene wilde bijensoorten is het vijf voor twaalf. Kokerjuffers gaan achteruit in de heuvellandbeken. De wrattenbijter is het meest bedreigde insect van Groot-Brittannië. De laatste minuscule populaties komen nog voor in Zuid-Engeland. In Nederland is het niet beter. Na 1980 is dit insect op maar vier plekken gevonden. De laatste wrattenbijters in het Gooi werden in 1989 gezien. Het gewone spitskopje is allerminst gewoon. Dit grappige sabelsprinkhaantje is nog algemeen op de Waddeneilanden, in de duinen, in Noordwest-Overijssel, de Peel en het gebied van de grote rivieren. Daarbuiten kun je het al haast niet meer vinden, ook niet in de laagveengebieden van West-Nederland, waar het ooit inderdaad gewoon was.

Ctgb ziet in de extreme normoverschrijdingen van imidacloprid in het oppervlaktewater geen reden toelating in te trekken

De rechtbank in Den Haag heeft in kort geding een verzoek van de Bijenstichting om een voorlopig verbod van een aantal gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof imidacloprid afgewezen. Het gaat om de middelen Admire, Gaucho Tuinbouw, Kohinor 700 WG en Merit Turf. Volgens de rechtbank zijn de risico’s niet zo groot dat een uitspraak in de beroepsprocedure niet kan worden afgewacht. Het verzoek van de Bijenstichting is gebaseerd op de overschrijding van de normen voor imidacloprid in het oppervlaktewater. De risico’s daarvan zijn volgens de Bijenstichting voor hommels en bijen zo groot dat die middelen zo snel als mogelijk verboden moeten worden. Dit verzoek is afgewezen omdat de Bijenstichting niet aannemelijk heeft gemaakt dat de risico’s zo groot zijn dat een uitspraak in de beroepsprocedure niet kan worden afgewacht.

Hormoonverstoorders: Europese Commissie krijgt tik op vingers

Het gaat om één van de belangrijkste stukken Europese milieuwetgeving van dit moment: regels voor hormoonverstoorders. Honderden chemicaliën gooien onze hormoonhuishouding in de war, en leiden volgens wetenschappers tot een toename aan chronische ziekten als kanker, diabetes en ontwikkelingsstoornissen als autisme. Al sinds 2009 werkt Brussel aan wetgeving, maar tot op de dag van vandaag kwam die er niet. Daarmee, zo blijkt in een opmerkelijke uitspraak van het Europees Hof deze week, heeft de Europese Commissie EU-wetgeving geschonden.
Chemicaliën die het hormonaal systeem ontregelen en te vinden zijn in vele alledaagse producten: cosmetica, plastic, voedselverpakkingen, elektronica, meubels, drinkwater en bestrijdingsmiddelen. Wetenschappers linken blootstelling aan een toename in onvruchtbaarheid, hormoongerelateerde kankers en ontwikkelingsstoornissen als verminderd IQ en autisme. Een recente studie van een gerespecteerde expertgroep schat de extra jaarlijkse zorgkosten in Europa als gevolg van blootstelling op 157 euro, 1,23 procent van het totale BNP in de EU.

De weidevogels verdwijnen uit één van de oudste polders van Nederland

De polder Arkemheen is gelegen nabij de Gelderse plaats Nijkerk in de gemeenten Nijkerk en Putten. De polder ontstond nadat op 28 maart 1356 Hertog Reinoud III van Gelre het recht verleende om het gebied te bedijken. De polder is vooral bijzonder omdat er nooit een ruilverkaveling is geweest. De oorspronkelijke verkavelingstructuur is nog aanwezig met de bochtige sloten die ontstaan zijn als slenken van de getijdestromen van de Zuiderzee. Aan de landzijde van de voormalige zeedijken liggen kolken en rietmoerassen, ontstaan door dijkdoorbraken. De laatste dijkdoorbraak was in 1916. In de polder zijn bijzondere vogels te zien, bijvoorbeeld de roerdomp en de grote zilverreiger, met daarnaast vele weidevogels, zoals de Grutto, Kievit en Veldleeuwerik. Arkemheen is onderdeel van het kerngebied ecologische hoofdstructuur. Het is een vogelrichtlijngebied en Natura 2000-gebied. Maar weidevogels zitten in deze polder in het nauw. In de afgelopen jaren zijn er weinig jongen grootgebracht in de grasrijke landen. Toen Jelle de Jong van de vogelwerkgroep van de IVN in het voorjaar door de Arkemheenpolder fietste, hoorde hij nauwelijks nog het alarmerende roepen van broedende vogels.