Minister stuurt rapport insectensterfte naar Tweede Kamer

De insectensterfte in Duitse natuurgebieden was veel in het nieuws vorig najaar. In opdracht van Minister Schouten van LNV is er nu een rapport verschenen over de uitkomsten van dat onderzoek, de vergelijkbaarheid met de Nederlandse situatie, de kennis over de trends bij Nederlandse insecten en de mogelijke oorzaken. Vlinder- en libellenmeetnetten vormen een belangrijke bron voor dit rapport.

In de rapportage worden vier onderzoeksvoorstellen geformuleerd die nodig zijn voor een integrale aanpak van de problemen:

1. Opstellen van herstelstrategieën op basis van de meest recente inzichten en deze in concrete pilots in verschillende gebieden testen.
2. Opzetten van een monitoringsprogramma voor belangrijke soortengroepen insecten in het agrarisch gebied.
3. Kennis genereren over de samenstelling van insectengemeenschappen om beter te kunnen begrijpen wat de trends van de geïnventariseerde soortengroepen betekenen op het niveau van de insectengemeenschappen als geheel.
4. Verkennen in hoeverre informatie van bestaande datasets gebruikt kan worden om meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen trends van insecten en veranderingen in het landgebruik.

De minister zegt toe de adviezen te betrekken in haar beleid. Ze ziet samenhang met andere ontwikkelingen zoals natuurinclusieve landbouw, de Nationale Bijenstrategie en dergelijke. Ook zegt ze uit te kijken naar het Deltaplan Biodiversiteit dat voor de zomer naar buiten zal worden gebracht. De Vlinderstichting is blij met de aandacht die er nu voor insecten is, en hoopt dat verdere achteruitgang gestopt kan worden.

Bron: Nature Today, 29-04-18
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24311

Henk Tennekes

zo, 29/04/2018 - 14:06

Een groot manco in het rapport is het ontbreken van de eis dat een grondige herziening van de toelatingsprocedures van bestrijdingsmiddelen dringend noodzakelijk is geworden, nu gebleken is dat de risico's van de neonicotinoïden ernstig zijn onderschat.