Het CBS heeft waarschijnlijk nog nooit van imidacloprid gehoord

Het gaat slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. De populaties van de grutto, scholekster, veldleeuwerik en graspieper laten al vanaf de jaren negentig een geleidelijke maar duidelijke daling zien. Dat blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Het verdwijnen van weidevogels heeft volgens het CBS te maken met onder meer de schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Zo gaan er veel nesten en kuikens verloren doordat er steeds vroeger en vaker gemaaid wordt. De weidevogelstand wordt volgens het CBS ook negatief beïnvloed door de verschuiving in de landbouw van 'gevarieerde, vochtige, kruidenrijke hooilanden' naar gedraineerde percelen met slechts één of twee soorten gras. Die zijn makkelijker machinaal te bewerken en leveren een hogere grasproductie op. Maar daardoor is er minder voedsel, dekking en rust voor weidevogels. "De schaalvergroting vindt al plaats sinds halverwege de vorige eeuw, maar gaat nog steeds door'', aldus het CBS. Volgens het statistiekbureau gaat er ook broedgebied voor weidevogels verloren door de uitbreiding van steden. In totaal verdween er sinds 1990 ruim 150.000 hectare grasland. Dat is een daling van ruim 14 procent. De weidevogelstand staat ook onder druk door roofdieren. "Soorten als de buizerd, bunzing, vos en egels hebben - naast veel andere prooien en aas - ook weidevogels op het menu staan", aldus het CBS.

Bron: Trouw, 05-08-15
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4113993/2015/08…

Henk Tennekes

wo, 05/08/2015 - 12:42

Het neonicotinoide insecticide imidacloprid wordt sinds midden jaren 1990 in Nederland en daarbuiten toegepast in de land- en tuinbouw. De stof is zeer persistent, en spoelt gemakkelijk uit en af naar respectievelijk grond- en oppervlaktewater. Normoverschrijdingen in het oppervlaktewater zijn dan ook schering en inslag sinds 2004, toen het Ctgb in een vlaag van verstandsverbijstering de toepassing van imidacloprid sterk heeft verruimd. De stof is uitzonderlijk giftig voor insecten, vooral op lange termijn. Er bestaat sinds 2010 overtuigende wetenschappelijke literatuur over de achteruitgang van insecten en insectenafhankelijke vogelsoorten in gebieden die sterk verontreinigd zijn met imidacloprid. Het CBS negeert deze literatuur, en komt met onvolledige verklaringen van de achteruitgang van vogels van het boerenland. Ze volgt daarmee de visie van de machtige bestrijdingsmiddelenproducenten die in correlaties geen bewijs van causaliteit zien, terwijl alle ingrediënten voor een natuurramp gegeven zijn, omdat insecten langdurig blootstaan aan een uitzonderlijk giftige stof. Ook staatssecretaris Dijksma orakelt deze visie van lobbyisten, terwijl een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod op deze insecticiden vraagt. En zo wordt het staatsbestel uitgehold en een speelbal van machtige belanghebbenden.