De glastuinbouw is voor 90% aangesloten op het riool, maar blijft het oppervlaktewater vervuilen met pesticiden

De zorg voor de waterkwaliteit is één van de kerntaken van het Hoogheemraadschap Delfland. Delfland meet en bewaakt de waterkwaliteit om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de waterkwaliteit en het effect van maatregelen op de waterkwaliteit. Elk jaar rapporteert Delfland over de resultaten van de monitoring van het jaar ervoor, waarbij naast onder meer het volgen van de stikstof- en fosfaatconcentraties ook een breed pakket van 300 bestrijdingsmiddelen wordt geanalyseerd op voorkomen en concentratie. De waterkwaliteit in het gebied van Delfland is nog verre van goed. Hoewel sinds 2013 ruim 90% van alle glastuinbouwbedrijven is aangesloten op het riool, zijn de concentraties bestrijdingsmiddelen niet of nauwelijks gedaald. In 2014 overschrijden 19 verschillende bestrijdingsmiddelen op minimaal 1 locatie de norm. In totaal zijn er 13 tot 14 bestrijdingsmiddelen die al minstens 4 jaar boven de norm worden aangetroffen. De concentraties van de drie neonicotinoïden imidacloprid, thiacloprid en thiamethoxam is boven de norm (met maximaal aangetroffen concentraties van respectievelijk 3.200, 400 en 2.200 nanogram per liter). De polders met de meeste bestrijdingsmiddelen (gemiddeld 14 stoffen per meting) zijn de glastuinbouwgebieden in de Zuidpolder van Delfgauw, de Oranjepolder en de Hoefpolder.

Bron: HH Delfland.Waterkwaliteitsrapportage 2014

Henk Tennekes

vr, 26/06/2015 - 13:41

Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor de oppervlaktewaterkwaliteit van zijn beheergebied. Ongeveer 30 tot 40% van het gebied van Delfland staat onder invloed van glastuinbouw. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de waterkwaliteit heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een meetnet gericht op het glastuinbouwgebied. De resultaten in de periode 2005-2009 lieten zien dat de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen zeer hoog zijn en de normen zeer fors overschrijden, soms wel met een factor 700 tot 3000. Imidacloprid wordt sinds 2006 gemeten en in de jaren 2008 en 2009 zijn er concentraties van hoger dan 500x de MTR norm aangetroffen. Delfland verwachtte dat in 2012 en 2013 de waterkwaliteit zal verbeteren omdat sinds 2011 steeds meer glastuinbouwbedrijven zijn aangesloten op het riool. De waterkwaliteit in het gebied van Hoogheemraadschap Delfland is in 2014 echter nog steeds niet verbeterd ten opzichte van 2010. Dit blijkt uit waterkwaliteitsrapportage van Delfland. Imidacloprid overschreed in 2014 de MTR-norm van 13 nanogram (ng) per liter op één plek bijna 250 keer, als de door het RIVM voorgestelde nieuwe norm van 8 ng/L wordt gehanteerd zelfs 400 keer. En het Ctgb doet niets om deze onhoudbare situatie te beëindigen. Volgens het Ctgb is niet aangetoond dat de oppervlaktewaterverontreiniging met imidacloprid in het Westland tot vermindering van het insectenaanbod voor vogels leidt, een visie die of op onwetendheid of op onkunde berust.
Bron: Boerenbusiness, 30-06-2015
http://www.boerenbusiness.nl/granenmarkt/artikel/10864497/natuurorganis…