Europese vereniging voor Agro-Ecologie opgericht

Ter bevordering van agro-ecologie is een Europese vereniging opgestart in België. De 19 oprichters van "Agroecology Europe", afkomstig uit tien verschillende landen, kwamen eind vorige maand voor de eerste keer samen op het "Domaine de Graux", dicht bij Doornik. De hoofdzetel van de internationale vzw komt in België te liggen. Agro-ecologie kent vele definities, maar komt er steeds op neer een productieve landbouw na te streven met respect voor en medewerking van het milieu en de samenleving. "Agroecology Europe" is de tweede vereniging die zich op wereldniveau achter agro-ecologie schaart, na de SOCLA uit Latijns-Amerika. Verwacht wordt dat Noord-Amerika de komende maanden met een soortgelijk initiatief op de proppen komt. Soortgelijke initiatieven bestaan ook in Nederland. Claudia Külling en Henk Tennekes ontvouwden in december op een Down2Earth symposium in Wageningen een Deltaplan Agro-Ecologie om een einde te maken de industriële landbouw die na de Tweede Wereldoorlog overbemesting, bodemdegradatie, milieuverontreiniging met bestrijdingsmiddelen, een ontstellend verlies van biodiversiteit, en een explosieve toename van neurologische afwijkingen bij jonge kinderen in Nederland heeft veroorzaakt.

Op 27 januari legden de oprichters naam, visie, doelstellingen, activiteiten en een beheersstructuur vast voor de nieuwe vereniging. De secretaris werd Alain Peeters, directeur van onderzoekscentrum RHEA. Het doel van de vereniging is om agro-ecologie bovenaan op de Europese duurzaamheidsagenda te plaatsen. Ze wil de wetenschappelijke wereld, de landbouwpraktijk en de sociale bewegingen dichter bij elkaar brengen, zodat kennis en acties beter kunnen doorstromen. Naast agro-ecologische innovaties stimuleren die te goed zullen komen aan familiebedrijven geeft de vereniging sterk de indruk ook te willen wegen op de politiek, zowel Europees als nationaal.

"Agro-ecologie is nu eens wetenschap, dan weer techniek, maar ook een sociale beweging. Ze onderscheidt zich van andere wetenschappen en gangbare landbouwpraktijken door zijn holistische benadering", legt Alain Peeters uit. "Laat ons opnieuw samenwerken met de natuur", vat hij samen. "Onderzoek in dit domein begon begin jaren '90 in Centraal- en Zuid-Amerika, maar ook hier is al het één en ander gebeurt. De laatste jaren worden er meer en meer inspanningen gedaan."

Bron: Landbouwleven, 09-02-16
http://www.landbouwleven.be/node/28562

Henk Tennekes

di, 23/02/2016 - 17:29

Agro-ecologie is een oud begrip: je leest het al in wetenschappelijke documenten van 1930. Recent publiceerde BioForum Vlaanderen samen met andere organisaties een boekje over agro-ecologie, je kan het hier online lezen.
Agro-ecologie is de toepassing van ecologie op de studie, het ontwerp en het beheer van voedselsystemen. Agro-ecologie zoekt mogelijkheden om het landbouwsysteem via natuurlijke processen na te bootsen en zo te zorgen voor gunstige wisselwerkingen tussen actoren in het landbouw-ecosysteem.
Daaruit vloeien onder meer volgende principes:
- voedingsstoffen (nutriënten) op het landbouwbedrijf worden gerecycleerd en niet telkens opnieuw toegediend (denk bijvoorbeeld aan de kringloop 'voer > mest > bemesting > voer')
- de boer streeft naar een optimale bodem voor zijn gewassen door het humusgehalte in de bodem te verhogen en het bodemleven te stimuleren
- de boer gaat zo te werk dat hij zijn hulpbronnen (zonlicht, water, bodem …) maximaal gebruikt en zo weinig mogelijk verlies lijdt. Dat betekent: goed beheer van het microklimaat, wateropvang, bodembeheer door groenbedekking en een goede afstemming tussen veeteelt en gewasproductie.
- genetische diversiteit, zowel binnen de gewassen als tussen de gewassen, zowel in ruimte (intercropping) als in tijd (teeltrotatie) wordt gestimuleerd.
- positieve wisselwerkingen op vlak van agrobiodiversiteit worden nagestreefd.
Vertrekkend van deze principes kunnen boeren landbouw en natuur met elkaar verzoenen. De zorg voor de bodem, de natuur, het milieu, het klimaat en de biodiversiteit staat centraal. Boeren dragen bij tot het algemeen welzijn, net door de zorg die ze besteden aan natuur en milieu maar ook door de bijdrage die ze leveren aan volksgezondheid, plattelandsontwikkeling en dierenwelzijn.
Speciaal VN Rapporteur voor het Recht op Voedsel, Olivier Deschutter, breekt een lans voor een agro-ecologische landbouw. Hij stelt dat alleen een agro-ecologische landbouw een constructief antwoord kan geven op de klimaat- en biodiversiteitscrisis.
De biologische landbouw is een gecertificeerde vorm van agro-ecologische landbouw. Biologische producenten baseren zich op de hierboven genoemde principes
Bron: Bio mijn natuur
http://www.biomijnnatuur.be/FAQ/agro-ecologie