Ondanks gigantische oppervlaktewaterverontreinging met imidacloprid mag Admire verder worden gebruikt in de glastuinbouw

Het verbod van de Europese Commissie op toepassingen met neonicotinoïden per 1 december heeft vooralsnog geen gevolgen voor de glasgroenteteelt en de sierteelt onder glas. Dit zegt Jaap van Wenum van LTO Nederland. De Europese Commissie heeft besloten dat op drie soorten insecticiden (clothianidine, thiamethoxam en imidacloprid) die worden gebruikt voor in bijenaantrekkelijke gewassen een verbod komt. Er is echter een uitzondering gemaakt voor de gewassen geteeld in kassen. Ook het gebruik op bepaalde gewassen na de bloei blijft toegelaten, bijvoorbeeld in een aantal sierteeltgewassen en fruit in de open lucht. In de sierteelt wordt vooral Admire (met imidacloprid als werkzame bestanddeel) gebruikt en dat wordt gedruppeld of gespoten. In de glasgroenteteelt wordt Admire minder dan in de sierteelt gebruikt. "Het gebeurt bijvoorbeeld nog wel eens in de aubergineteelt tegen wantsen", aldus Van Wenum. Verder wordt het middel Actara (thiamethoxam) ook nog wel eens gebruikt in de glastuinbouw. In de toekomst zal waarschijnlijk nog wel een nationale discussie gevoerd gaan worden over het gebruik van imidacloprid (Admire) dat wordt gebruikt in de glastuinbouw. Er worden namelijk in het oppervlaktewater normoverschrijdingen geconstateerd van imidacloprid. In een reactie schrijft de toxicoloog Henk Tennekes dat de LTO jarenlang het bewijs schuldig is gebleven dat de glastuinbouw in staat is de gigantische oppervlaktewaterverontreiniging met Imidacloprid terug te dringen. Bij de presentatie op 28 januari 2009 van het rapport ‘Emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw', dat was opgesteld door meerdere waterschappen, Wageningen UR en Bayer Crop Science, waren alle betrokken partijen, inclusief LTO Glaskracht Nederland en Nefyto, het erover eens dat maatregelen op zijn plaats zouden zijn. De situatie verbeterde echter in de daarop volgende jaren geenszins, alhoewel het Hoogheemraadschap van Delfland nu verwacht dat in 2012 en 2013 de waterkwaliteit zal verbeteren omdat sinds 2011 steeds meer glastuinbouwbedrijven zijn aangesloten op het riool. Dit effect was nog niet zichtbaar in de metingen van 2011. Mocht de glastuinbouw in 2012 en 2013 echter wederom in gebreke blijven, is de conclusie gerechtvaardigd dat de LTO gezamenlijk met de glastuinbouw extreme milieuverontreiniging met een voor insecten uiterst giftige stof op de koop toeneemt en daarmee Russisch roulette speelt met de natuur in de Randstad, aldus Tennekes.

Bron: Freesia Net, 2 mei 2013
http://www.freesianet.nl/freesia/nieuws/glastuinbouw-geen-last-van-verb…

Henk Tennekes

do, 09/05/2013 - 18:58

Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor de oppervlaktewaterkwaliteit van zijn beheergebied. Ongeveer 30 tot 40% van het gebied van Delfland staat onder invloed van glastuinbouw. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de waterkwaliteit heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een meetnet gericht op het glastuinbouwgebied. De resultaten in de periode 2005-2009 laten zien dat de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen zeer hoog zijn en de normen zeer fors overschrijden, soms wel met een factor 700 tot 3000. Imidacloprid wordt sinds 2006 gemeten en in de jaren 2008 en 2009 zijn er concentraties van hoger dan 500x de MTR norm aangetroffen. De waterkwaliteit in het gebied van Hoogheemraadschap Delfland is in 2011 niet verbeterd ten opzichte van 2010. Dit blijkt uit waterkwaliteitsrapportage van Delfland. De drie meest aangetroffen werkzame stoffen zijn imidacloprid, carbendazim en pirimicarb. Van de 29 gevonden stoffen zijn er vier verboden. De glastuinbouw gebruikt (oppervlakte)water voor de beregening van gewassen, maar ook om afvalwater uit de kas op te lozen. Het lozen van dit bedrijfswater is onder bepaalde voorwaarden in het Besluit Glastuinbouw (2002) toegestaan. Delfland verwacht dat in 2012 en 2013 de waterkwaliteit zal verbeteren omdat sinds 2011 steeds meer glastuinbouwbedrijven zijn aangesloten op het riool. Dit effect is nog niet zichtbaar in de metingen van 2011.
Bron: Deze website
http://www.boerenlandvogels.nl/content/onverminderde-extreme-vervuiling…

Henk Tennekes

ma, 20/05/2013 - 12:53

Delfland is de wettelijke waterkwaliteitsbeheerder voor het oppervlaktewater. De Waterkwaliteitsrapportage Delfland 2011 toont echter ondubbelzinnig aan dat de chemische- en biologische waterkwaliteit van Delfland niet voldoet aan de normen. En de rapportage over 2012 zal naar verwachting hetzelfde beeld tonen. Zo bestaan er grote zorgen over het 'bijengif' Admire, dat veel wordt gebruikt in de kassen in het Westland. Dat gebruik is weliswaar nog steeds toegestaan, maar dat spul komt ook in slootwater terecht, en daarmee wordt het een zorg voor Delfland. En dit gif is in maar liefst in 75% van de watermonsters aangetroffen. Trouwens, ook particulieren gebruiken vaak Admire, zonder dat ze weten hoe schadelijk dit spul is. De Algemene Waterschapspartij Delfland wil dat het College voortmaakt met het verbeteren van de waterkwaliteit in Delfland. Daarom heeft de AWP in de vergadering op 25 april een krachtige motie ingediend om het College op te roepen om alle informatie over watervervuiling in Delfland te bundelen in een samenvatting. Ook wil de AWP dat Delfland nu al een lijst opstelt met mogelijke aanvullende maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, als blijkt dat de huidige inspanningen niet voldoende zijn. Fractievoorzitter Hans Middendorp: “Wij hebben groot respect voor het College voor de projecten en maatregelen die al worden uitgevoerd op het gebied van de waterkwaliteit. Ook is nu 90% van de ca. 2500 tuinbouwbedrijven aangesloten op het riool. Wij denken dat dit weliswaar goede stappen zijn, maar echt niet voldoende om de watervervuiling te stoppen. Ook zullen er nog jarenlang vieze stoffen vrijkomen uit de waterbodem. De biologische waterkwaliteit wordt heel langzaam minder slecht, maar in het huidige tempo gaat het nog tientallen jaren duren voordat we aan de normen voldoen. En chemische middelen horen gewoon niet in het slootwater”. Kortom, de hoogste tijd dat Delfland als waterbeheerder van zich laat horen, en nu al begint met plannen maken voor extra maatregelen. Ook moet samenwerking worden gezocht met LTO Glaskracht. En er moet voorlichting komen voor tuinliefhebbers voor alternatieve luizenmiddelen.

Bron: de Weekkrant, 3 mei 2013
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/mei/03/_bijengif_bedreigt_waterk…

Henk Tennekes

ma, 20/05/2013 - 13:05

Zowel recirculatie-, spui-, filterspoel-, condens- als bassinwater van glastuinbouwbedrijven bevatten gewasbeschermingsmiddelen. Restwater van bedrijven kan bij lozing dus het oppervlaktewater vervuilen. Vooral in spui- en filterspoelwater kunnen hoge concentraties voorkomen. Dat stond in het rapport ‘Emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw', dat was opgesteld door meerdere waterschappen, Wageningen UR en Bayer Crop Science. Bij de presentatie van het rapport op 28 januari 2009 waren alle betrokken partijen, inclusief LTO Glaskracht Nederland en Nefyto, het erover eens dat maatregelen op zijn plaats zijn, maar dan wel in gezamenlijk verband. 'Onmogelijke eisen werken averechts', vond men toen. Veel telers zagen op dat moment geen mogelijkheden om de emissie te beperken en beweerden aan het maximum van hun mogelijkheden te zitten. Meer dan 4 jaar geleden dus. En de situatie is er alleen maar beroerder op geworden. En de overheidsinstanties grijpen niet in. Nederland anno 2013.

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij, 30 januari 2009
http://www.vakbladvoordebloemisterij.nl/nieuws/2571/geen-mogelijkheden-o