Geen enkel van 45 KRW waterlichamen van HH Rijnland was in 2011 in een goede toestand

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds 2000 van kracht. De KRW verplicht waterbeheerders tot actie om voor 2015 het watersysteem chemisch en ecologisch gezond te hebben. Sinds 2003 is HH Rijnland actief bezig om de KRW uit te werken. In het beheergebied van Rijnland zijn 45 wateren aangewezen als KRW waterlichaam. Dit zijn de grotere watersystemen (> 50 ha en polders met afwaterend oppervlak > 10 ha ) of gebieden met een Natura 2000 status. Kleine wateren, zoals poldersloten, vallen buiten de waterlichamen en worden gezien als achterliggend gebied. Uit de meetgegevens 2011 blijkt dat de huidige toestand van de 45 KRW waterlichamen vergelijkbaar is met voorgaande jaren: geen enkel waterlichaam voldoet aan een goede toestand.

Nog steeds wordt het totale eindoordeel van de waterlichamen bepaald door de biologische toestand van het waterlichaam. In 2011 wordt 18% van de waterlichamen voor de biologische toestand beoordeeld met een matige toestand en de overige 82% krijgen het oordeel ontoereikend of slecht. Het oordeel over de biologische toestand wordt in bijna alle waterlichamen bepaald door de slechte score van de waterplanten.

Bron: HH Rijnland. KADER RICHTLIJN WATER. Resultaten 2011 (bijlage)