De weidevogels verdwijnen uit één van de oudste polders van Nederland

De polder Arkemheen is gelegen nabij de Gelderse plaats Nijkerk in de gemeenten Nijkerk en Putten. De polder ontstond nadat op 28 maart 1356 Hertog Reinoud III van Gelre het recht verleende om het gebied te bedijken. De polder is vooral bijzonder omdat er nooit een ruilverkaveling is geweest. De oorspronkelijke verkavelingstructuur is nog aanwezig met de bochtige sloten die ontstaan zijn als slenken van de getijdestromen van de Zuiderzee. Aan de landzijde van de voormalige zeedijken liggen kolken en rietmoerassen, ontstaan door dijkdoorbraken. De laatste dijkdoorbraak was in 1916. In de polder zijn bijzondere vogels te zien, bijvoorbeeld de roerdomp en de grote zilverreiger, met daarnaast vele weidevogels, zoals de Grutto, Kievit en Veldleeuwerik. Arkemheen is onderdeel van het kerngebied ecologische hoofdstructuur. Het is een vogelrichtlijngebied en Natura 2000-gebied. Maar weidevogels zitten in deze polder in het nauw. In de afgelopen jaren zijn er weinig jongen grootgebracht in de grasrijke landen. Toen Jelle de Jong van de vogelwerkgroep van de IVN in het voorjaar door de Arkemheenpolder fietste, hoorde hij nauwelijks nog het alarmerende roepen van broedende vogels.

Bronnen:
AD, 15-12-15
http://www.ad.nl/ad/nl/31848/Amersfoort/article/detail/4208040/2015/12/…
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polder_Arkemheen