Insecticiden in oppervlaktewater bedreigen zeldzame rietvogels in de Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een van de belangrijkste moerasgebieden in Nederland en een vooraanstaand broedgebied van zeldzame rietvogels zoals baardman Panurus biarmicus, porseleinhoen Porzana porzana, snor Locustella luscinioides, roerdomp Botaurus stellaris en lepelaar Platalea leucorodia. De visetende roerdomp en lepelaar doen het uitstekend in de Oostvaardersplassen (zie bijlage) en vertonen ook landelijk sinds 1990 een matige respectievelijk sterke toename. Veel minder rooskleurig is de situatie voor baardman en porseleinhoen, die van insecten en andere ongewervelden afhankelijk zijn en landelijk sinds 1990 een matige afname laten zien (zie bijlage). Een verband tussen deze afname en insectenschaarste als gevolg van milieuverontreiniging met insecticiden kan niet worden uitgesloten.

In de Roerdomptocht zijn in 2004 en in 2006 imidacloprid concentraties van 760 respectievelijk 1000 nanogram per liter gemeten. Nabij de Fluittocht werden in 2005 en 2006 parathion-methyl en propoxur concentraties van respectievelijk 990 en 1000 nanogram per liter gemeten. Het maximaal toelaatbare risiconiveau (MTR) voor imidacloprid in oppervlaktewater was toen 13 nanogram per liter. Er kan weinig twijfel bestaan dat deze milieuvervuiling een dodelijke bedreiging voor insecten vormt.

De metingen van insecticiden in het oppervlaktewater zijn afkomstig van de verschillende waterschappen en waterbeheerders: Bestrijdingsmiddelenatlas
http://81.93.58.66/bma_nieuw/intro.htm