Het aantal broedparen van de grote zilverreiger is sinds de eeuwwisseling spectaculair gestegen

Het eerste broedgeval van de grote zilverreiger (Ardea alba voorheen ook bekend als Egretta alba of Casmerodius albus) in Nederland vond plaats in 1978 (Oostvaardersplassen). Het aantal broedparen is in Nederland vooral sinds de eeuwwisseling spectaculair gestegen naar circa 150 paar (in 2007). De Oostvaardersplassen blijven het belangrijkste broedgebied, maar daarnaast zijn er broedgevallen vastgesteld in de Oude Venen, het Naardermeer en de Nieuwkoopse Plassen. De Grote Zilverreiger heeft een voorkeur voor uitgestrekte moerasgebieden met ondiep water en de uitgestrekte rietvelden. De plassen en poelen in Oostvaardersplassen vormen ook tijdens de winter een belangrijk gebied voor pleisterende Grote Zilverreigers.

Daarnaast worden in het Lauwersmeer, het rivierengebied, langs de Friese IJsselmeerkust en in allerlei waterrijke gebieden in Nederland al dan niet met enige regelmaat Grote Zilverreigers waargenomen. De broedpopulaties van de grote zilverreiger nemen vrijwel overal in Europa toe (gegevens Birdlife International, zie bijlage).

De vogel eet bij voorkeur vis met een lengte van 5-15 cm, maar ook veel aquatische insecten. Al naar gelang het aanbod eten de opportunistische grote zilverreigers ook kleine zoogdieren, kleine vogels en amfibieën.

Bronnen:
http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=1210&lang=nl
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/vogels/…
http://www.aviflevoland.nl/html/Grote_Zilverreiger.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_zilverreiger
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/de…