De grote karekiet gaat in grote delen van Europa achteruit en dreigt uit te sterven in Nederland

De landelijke populatie van de grote karekiet Acrocephalus arundinaceus is achteruitgegaan van ten minste 5.000 broedparen in 1950-1960 tot 1.200-1.600 in 1970-1980, 400-550 in 1989-1991, 250 in 1999-2003, en 150-180 in 2009. De grote karekiet nestelt langs de randen van rietmoerassen en langs grote open wateren met brede waterrietzones en het voedsel bestaat vooral uit water- en oeverinsecten zoals libellen en waterkevers. Het verspreidingsgebied van de grote karekiet is nu geconcentreerd in een aantal kerngebieden, met het belangrijkste bolwerk in Noordwest-Overijssel en directe omgeving (Wieden, Ketelmeer-Vossemeer, Zwarte Meer). Over de periode 1989-2001 bedroeg de afname in het bolwerk in Noordwest-Overijssel 40%. De grote karekiet gaat in grote delen van Europa achteruit (gegevens Birdlife International, zie bijlage). De soort staat als gevoelig op de Duitse rode lijst.

Bron: Ministerie van ELI - Natuurwetgeving _ Grote Karekiet [A298]
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/vogels/…
SOVON-monitoringrapport 2011/01
http://www.sovon.nl/pdf/Mon_2011_01Broevorap.pdf
De bedreiging van de grote karekiet in de Reeuwijkse Plassen door oppervlaktewatervervuiling met insecticiden:
http://www.boerenlandvogels.nl/content/de-oppervlaktewater-verontreinig…