Beleid en debat

Dosis und Wirkung in der Toxikologie - von Volker Wunderlich

Die Druckrey-Küpfmüller-Gleichung ist eine in der Toxikologie verwendete mathematische Beziehung zwischen der Dosis eines Giftstoffes und der Dauer der Verabreichung, beziehungsweise Exposition, dieses Giftes. Es handelt sich also um eine Dosis-Wirkungs-Beziehung, die das Prinzip der Summationswirkung etwa bei krebserregenden Substanzen berücksichtigt. Beispielsweise kann die Toxizität vieler Substanzen wie Organophosphaten und Neonicotinoiden durch die Druckrey-Küpfmüller-Gleichung beschrieben werden, da dort irreversible Bindungen an spezifische Rezeptoren vorliegen.

Systemic pesticide concerns extend beyond the bees

In the summer of 2010, Henk Tennekes from Experimental Toxicology Services Nederland at Zutphen warned that the accumulation of neonicotinoids in the environment would not only decimate useful insects but also have a knock-on effect on other species, including birds (Curr. Biol. (2011) 21, R137–R139). At the time, Tennekes did not find much support for his views and went on to publish his warnings as a book — The Systemic Insecticides: A Disaster in the Making.

EU doet landbouwgif thiacloprid in de ban

Het in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddel thiacloprid wordt verboden in de EU omdat het risico’s voor de gezondheid en het milieu met zich meebrengt. De Europese Commissie maakte maandag officieel bekend de vergunning niet te verlengen, op basis van een wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

Lees verder in Trouw van 20 januari 2020:
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/eu-doet-landbouwgif-thiaclopri…

Oligotrophic bacterium Hymenobacter latericoloratus CGMCC 16346 degrades the neonicotinoid imidacloprid in surface water

The intensive and extensive application of imidacloprid in agriculture has resulted in water pollution and risks to aquatic invertebrates. However, pure bacteria remediation of imidacloprid in surface water environments has not been studied. Here, we isolated an imidacloprid-degrading bacterium from a water environment, examined its imidacloprid degradation in pure culture and surface water, sequenced its genome, and compared its Clusters of Orthologous Groups (COG) protein categorization with that for another imidacloprid-degrading bacterium.

In 2018 was imidacloprid in de glastuinbouw nog steeds een probleemstof

Het Hoogheemraadschap (HH) Delfland heeft een meetnet om de waterkwaliteit van het glastuinbouwgebied te monitoren: er zijn 23 meetlocaties in het meetnet voor de glastuinbouw, namelijk op 3 referentielocaties buiten het glastuin-bouwgebied, 5 boezemlocaties en 15 locaties in glastuinbouwgebied. Op deze locaties zijn elke maand bestrijdingsmiddelen gemeten.

IUCN's new Red List reports alarming decline in global freshwater fish species

Freshwater fish species globally are under grave threat according to the latest edition of the International Union for Conservation of Nature (IUCN)’s Red List. In fact, over half of Japan’s endemic freshwater fishes and more than a third of freshwater fishes in Mexico were threatened with extinction, the list of threatended species released on July 18, 2019, said.

WUR als spreekbuis van Bayer en Syngenta

In de jaren negentig kregen universiteiten het credo van de marktwerking opgelegd. De overheid bepaalde dat wetenschappelijk onderzoek niet langer alleen uit publieke middelen moest worden gefinancierd, maar voortaan ook deels met extern geld. Dat betekende dat universiteiten de boer op moesten. Voor Wageningse onderzoekers betekende dat het begin van een innige samenwerking met chemiegiganten.

PBL: terugdringen watervervuiling door bestrijdingsmiddelen blijft achter bij de doelstellingen

Het ingezette beleid om de vervuiling van water met bestrijdingsmiddelen terug te dringen, levert niet de beoogde effecten op. Overschrijding van de waterkwaliteitsnormen neemt wel af, maar minder dan de doelstelling, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat ligt aan telers, maar ook aan tekortkomingen in het beleid. Glyfosaat blijft de belangrijkste probleemstof voor de drinkwaterwinning.

Bees and pesticide regulation: Lessons from the neonicotinoid experience

Neonicotinoid insecticides have been signaled as an important driver of widespread declines in bee diversity and abundance. Neonicotinoids were registered in the 1990s and by 2010 accounted for one third of the global insecticide market. Following a moratorium in 2013, their use on open-field crops was completely banned in the EU in 2018. Pesticide regulation should be based on solid and updated scientific evidence, whereby products showing unacceptable effects on the environment are not approved.

Waterkwaliteit in sloten, plassen en vennen zorgelijk, blijkt uit groot burgeronderzoek

Kleine wateren vormen samen een derde van het Nederlandse oppervlaktewater. Ze staan vaak rechtstreeks bloot aan vervuilingsbronnen als meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Drinkwaterbedrijven sloegen eerder dit jaar al alarm over de zorgelijke kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland. Rivieren raken steeds sterker verontreinigd met chemische stoffen en medicijnresten, terwijl meststoffen en bestrijdingsmiddelen steeds dieper doordringen in het grondwater.